พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 มิถุนายน 2559 :: 07:06:56 am 191042

ปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมสานงานพ่อเมืองพัทยา 17 มิ.ย.นี้

ข้าราชการเมืองพัทยา แห่ร่วมแสดงความยินดีปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ หลังได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ด้านเจ้าตัวเผยพร้อมทำงานเพื่อบ้านเมือง ระบุเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้า และหารือร่วมทุกภาคส่วนเพื่อสานงานพ่อเมืองพัทยา ในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

พัทยา – วันที่ 14 มิ.ย.59 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ลงนามตามคำสั่งเมืองพัทยา ที่ 1154/2559 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเมืองพัทยา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 และ 28 วรรค 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และข้อ 2 (9) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกสำหรับพนักงานเมืองพัทยา พ.ศ.2558

 

ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 จึงแต่งตั้งพนักงานเมืองพัทยา คือ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ รองปลัดเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองพัทยา ในอัตราเงินเดือน 57,930 บาท เงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท และค่าตอบแทนรายเดือน 10,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากมีคำสั่งแต่งตั้ง ได้มีการประกาศในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้นเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการประจำได้มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ได้ขอให้ปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ ตั้งอยู่ในความยุติธรรม โปร่งใส จริงจัง และจริงใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่พึ่งแก่ข้าราชการ และประชาชนโดยทั่วไป

 

ขณะที่ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยาคนใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดเมืองพัทยา และต้องปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา หลังวันที่ 17 มิถุนายนนี้ ตามกฎหมายก็พร้อมที่จะอุทิศตัวทำงานอย่างสุดกำลัง

 

ทั้งนี้ นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ เกิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2504 จบการศึกษาระดับศิลปศาสตรมหาบัญฑิต จบการฝึกอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ และนักบริหารระดับสูง ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เริ่มรับราชการตั้งแต่ปี 2528 ในตำแหน่งปลัดอำเภอ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หน้าห้องรองอธิบดีกรมการปกครอง หน้าห้องรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ก่อนจะเข้ารับราชการในตำแหน่งรองปลัดเมืองพัทยา ในปี 2544

 

และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดเมืองพัทยาในปัจจุบัน ขณะที่วันที่ 17 มิถุนายนนี้ จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาตามกฎหมาย แทนที่ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ที่จะหมดวาระลงในวันที่ 16 มิถุนายนนี้

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com