พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 มิถุนายน 2559 :: 08:06:45 am 190877

“อิทธิพล คุณปลื้ม” แถลงผลงาน 4 ปี ชาวบ้านปลื้ม 89%

"อิทธิพล คุณปลื้ม" แถลงโชว์ผลงาน 4 ปี เผยผลสำรวจชาวบ้านพอใจกว่า 89 % หลังบรรลุเป้าหมายสร้างคุณภาพชีวิต อนาคตที่ดี เป็นรากฐานนำพัทยาก้าวสู่จุดหมายเมืองแห่งเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่

พัทยา – วันที่ 10 มิ.ย.59 ที่ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ฝ่ายวิจัยและประเมินผล ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนา สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดทำโครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน พัฒนาเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2555-2558 ภายใต้วาระแห่งการร่วมคิด ร่วมทำ “ร่วมพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างสมดุล” ตามนโยบาย 5 หลัก 7 สร้าง 13 ยุทธศาสตร์

 

ภายใต้การบริหารงานของนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในนาม “กลุ่มเรารักษ์พัทยา” หลังจากการบริหารราชการเมืองพัทยาของผู้บริหารชุดดังกล่าวจะหมดลงอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 โดยการแถลงครั้งนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงถึงผลงาน และผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน รวมทั้งการแจกจ่ายเอกสารประกอบ การฉายภาพวีดีทัศน์ การจัดแสดงนิทรรศการ ด้วยระบบแสง สี เสียงอย่างสมบูรณ์แบบ โดยพบว่ามีกลุ่มข้าราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และตัวแทนจากองค์กรภาคต่างๆเข้าร่วมกว่า 500 คน

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าที่ผ่านมาได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อนำพาพัทยาไปสู่สมดุล สู่ความยั่งยืน ภายใต้ความร่วมมือของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อร่วมสร้างเมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ในระดับโลก โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาได้นำนโยบายทั้งหมดลงสู่การปฏิบัติ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง หรือนโยบาย 2 PO Pattaya People Oriented เพื่อให้เกิดผลลัพท์ที่เป็นประโยชน์แก่เมืองพัทยาอย่างสูงสุด ด้วย 4 นโยบายหลัก ประกอบด้วย

 

1.นโยบายด้านเศรษฐกิจ ที่เน้นไปที่ด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก เนื่องด้วยพัทยาถือเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งทางภาพลักษณ์ หรือมีมากกว่าที่คิด Pattaya City Denfinitely More โดยมีการสร้างแพ็กเกจท่องเที่ยว Dynamic Package ที่ชูความได้เปรียบทางความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสภาวการณ์ทิศทางเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาถือว่าเมืองพัทยายังได้พัฒนาสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกต่อเนื่อง พร้อมการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารความเร็วสูง ครอบคลุมพื้นที่ 208.10 ตร.กม. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวยุคใหม่

 

พร้อมจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางบกและทะเล โทรทัศน์วงจรปิด ระบบแจ้งเหตุ การเฝ้าระวังจัดการเหตุ รวมถึงการวางรากฐานเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแผนการชู 100 มหกรรมไปสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจนถึงปัจจุบันเมืองพัทยาถือว่ามีผลสัมฤทธิ์ โดยจะเห็นได้จากรายได้จากการท่องเที่ยวที่บรรลุผ่าน 1 แสนล้าน และมีทิศทางเติบโตสู่อนาคตที่ดีและยั่งยืนต่อไป

 

2.กลุ่มนโยบายด้านสังคม นโยบายด้านนี้มีการมุ่งเน้นและพัฒนาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการด้านให้บริการแบบครบวงจรจนเป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวหลัก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รับแจ้งสายด่วน 1337 รวมไปถึงกลุ่ม “พัทยาทีม” ที่รวมกลังทุกภาคส่วนเข้าร่วม กลุ่มอาสาสมัครทัพพระยา 2310 และกลุ่ม ศอท. ซึ่งมีกำลังทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ และอาสาสมัครที่ออกปฏิบัติการช่วย เหลือได้ตลอด 24 ชม.ทั้ง 365 วัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วกว่า 2 แสนเรื่อง

 

ซึ่งจากผลการดำเนินการอย่างจริงจังทำให้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้คดีความต่างๆ ทั้งเรื่องยาเสพติด อาชญากรรม โจรกรรม และลักทรัพย์ ลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่ด้านสุขอนามัยนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่มีการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู และรักษาอย่างจริงจัง ด้วยการจัดตั้งโรงพยาลเมืองพัทยาที่ทันสมัย ครบวงจร คุ้มค่าในราคารัฐ ที่ดูแลตลอด 24 ชม. โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญกว่า 800 อัตรา ที่สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 600 รายต่อวัน และผู้ป่วยในกว่า 110 เตียง

 

ขณะที่ในส่วนของการศึกษานั้นได้ทำการยกระดับด้วยแผนแม่บทด้านการศึกษาฉบับแรกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่พัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนได้จริง ยกระดับการสอนสู่ World Class Standard School อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาเทคโนโลยีและเสริมประสิทธิภาพการเรียน การสอนให้ครบสมบูรณ์ทั้ง 11 โรงเรียนมาตรฐาน รวมทั้งการจัดโครงการเรียนฟรี 15 ปี พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและวัสดุการศึกษาแก่โรงเรียนทุกแห่งครบ 100 %

 

นโยบายที่ 3 ได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั้น ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญเช่นกัน เนื่อง จากเมืองพัทยาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลดังนั้นปัญหาเรื่องของการบำบัดน้ำเสียจึงเป็นสิ่งจำเป็น ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียมาตรฐานที่สามารรถรองรับปัญหาน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ พร้อมการพัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งกรณีนี้ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบเทค โนโลยีบำบัดน้ำด้วยระบบอัดอากาศแบบ Micro Bubble จนได้เป็นต้นแบบลิขสิทธิ์เป็นผลสำเร็จ ที่สามารถลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายไฟฟ้าลดลงถึง 16.5 ล้านต่อปี และมีแผนเพื่อขยายขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียพิ่มขึ้นอีก 100% เป็น 2.2 แสน ลบ.ม.ต่อวัน นอกจากนี้ยังมีแผนในการคืนความสมดุลย์สู่ระบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน รวมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ชายหาดซึ่งถือเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวสำคัญอย่างจริงจัง

 

โดยร่วมกับกรมเจ้าท่า จัดทำโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยา ขนาดความกว้าง 35 เมตร ตลอดแนวความยาว 2.8 กิโลเมตร ควบคู่กับการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้ได้ 450 ตันต่อวัน โดยการสร้างให้เป็นเมืองต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบครบวงจร สำหรับปัญหาเรื่องของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นนั้นที่ผ่านมาเมืองพัทยาไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามดำเนินการหาทางแก้ไขต่อเนื่อง ทั้งการรื้อถอนอาคารลุกล้ำแนวคลองสาธารณะ การจัดทำระบบระบายน้ำในพื้นที่ประสบปัญหา

 

รวมทั้งการวางแผนแม่บทการระบายน้ำที่จัดทำร่วมกับศูนย์วิจัยวิศวกรรมทางน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพะจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้วยการออกแบบและวางโครงข่ายระบบน้ำหลัก 9 โซน ครอบคลุมทั่วพื้นที่เมืองพัทยารวม 46 สาย เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนได้สูงสุด 75 มม.ต่อชั่วโมง ที่สามารถระบายน้ำได้หมดภายใน 2 ชม.เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจใจอนาคต

 

สุดท้ายคือนโยบายที่ 4 ในด้านนวัตกรรมนั้น ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริม สร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่งานวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ต่อยอดกลยุทธขยายตลาดเชิงรุกตามแผนการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน สามารถสร้างคุณค่า และมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังการเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้น สร้างรายได้แก่เมืองพัทยา ซึ่งเห็นผลชัดเจนจากรายได้กว่า 1 แสนล้านบาทในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

 

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่าการทำงานตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น เข้ามาทำงานด้วยหัวใจมีแผนงานที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีประชาชนได้ประโยชน์จากสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยในช่วง 4 ปีแรกนั้นมีนโยบาย “ทำจริง ทำได้” ขณะที่ 4 ปีต่อมา ใช้นโยบาย “ทำจริง ทำแล้ว ช่วยกันทำต่อไป” และ 4 ปีล่าสุดจะใช้นโยบายว่า “เราร่วมสู่อนาคต” ซึ่งถือว่าได้ทำงานมาจนถึงวาระสุดท้ายและถือว่าทำงานสำเร็จแล้วที่ละลายคำว่า “คน” ไปสู่คำว่า “เรา”

 

การเข้ามาทำงานตรงนี้ไม่ได้มาทำงาน “เพื่อตัวเอง เพื่อใคร หรือเพื่อคุณ” แต่มุ่งมั่นทำงานเพื่อเรา เพื่อส่วนรวม เพื่อทุกคน โดยไม่ติดยึด และพร้อมจะสนับสนุนทุกคน ทุกภาคส่วนที่มีเจตนาดี เพื่อนำพาเมืองพัทยาไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป

 

มีรายงานว่าสำหรับการบริหารราชการภายใต้การนำของนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาคนปัจจุบันตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานั้น เมืองพัทยาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพาทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งพัทยาและเกาะล้าน ซึ่งผลสรุปการวิจัยระบุว่าประชา ชนร้อยละ 89 มีความพึงพอใจต่อผลสำเร็จของการดำเนินงานนโยบายทั้ง 4 ด้าน หรือเพิ่มขึ้น 2 % เมื่อวัดจากผลการสำรวจใน 4 ปีก่อนที่ประชาชนส่วนใหญ่พึงพอใจร้อยละ 87

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com