พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
04 มิถุนายน 2559 :: 09:06:48 am 190448

เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมก่อนผู้บริหารชุดเก่าหมดวาระ

มหาดไทย ออกประกาศคำสั่งสรรหา 12 ตำแหน่งทำหน้าที่ผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพัทยา แทนที่ชุด “อิทธิพล คุณปลื้ม” นายกเมืองพัทยา และคณะที่จะหมดวาระลงในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ขณะที่เมืองพัทยาเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา พิจารณาแต่งตั้งปลัดเมืองพัทยา 13 มิถุนายนนี้ สอดรับคำสั่งตำแหน่งพ่อเมืองพัทยาคนใหม่

พัทยา – 3 มิ.ย.59 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 หลังคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ซึ่งตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวนั้น

 

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งถือเป็นการปกครองในรูปแบบพิเศษซึ่งมีระเบียบการบริหารราชการแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่จำเป็นต้องประสานงานกับราชการส่วนกลางทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิดนั้น ให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ให้ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด ไทยจึงออกข้อบังคับว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราว พ.ศ.2559 โดยให้คัดเลือก และแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเมืองพัทยาที่ว่างลง โดยให้มีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวนสิบสองคน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

 

มีรายงานว่า สำหรับเมืองพัทยา มี นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ถึงปัจจุบัน โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาจาก 4 เขตเลือกตั้ง จำนวน 24 คน ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ โดยหลังจากที่ตำแหน่งว่างลงในส่วนของการสรรหาสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้บริหารเป็นการชั่วคราวนั้น มีรายงานว่า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2559 ซึ่งลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 นั้น กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงมาดไทย และอธิบดีกรมต่างๆ เป็นกรรมการ

 

โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามสมควรเพื่อช่วยดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านบริหารงานท้องถิ่น การคลัง การศึกษา การอนามัย กฎหมาย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โยธาธิการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือด้านอื่นๆ ซึ่งอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดต้องเป็นข้าราชการ หรือเคยรับราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลที่อยู่ภายในเขตจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่ได้

 

รวมทั้งเป็นเป็นบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธาน หรือหัวหน้าองค์กรภาคเอกชน หรือภาคประชาชนที่มีการจดทะเบียนไว้ต่อส่วนราชการ หรือมีหนังสือรับรองจากส่วนราชการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาทำการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในเวลา 30 วันหลังจากที่ได้รับรายชื่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด ก่อนจะทำการประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นภายใน 3 วัน และถือว่าผู้ที่ได้รับการประกาศเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนับแต่วันประกาศแต่งตั้ง

 

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ล่าสุด ความเคลื่อนไหวภายในศาลาว่าการเมืองพัทยานั้นข้าราชการ และนักการเมืองส่วนใหญ่ยังคงทำงานเป็นปกติ เพียงแต่รอระยะเวลาของการหมดวาระลง ซึ่งจะมีการแถลงผลงานอย่างเป็นทางการจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา และคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีกครั้งในวันที่ 10 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ขณะที่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา หลังจากนายกเมืองพัทยาคนปัจจุบันหมดวาระลงนั้น ตามกฎหมายแล้วระบุให้ปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่เป็นการชั่วคราว

ล่าสุด นายชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษฐร์ รองปลัดเมืองพัทยา ได้ดำเนินการสอบตามกระบวนการตามขั้นตอนเพื่อเลื่อนขั้นสู่การเป็นปลัดเมืองพัทยา ซึ่งจะมีการนำเรื่องเข้าสู่คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ก่อนประกาศอย่างเป็นทางการภายในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยมีนักการเมือง และข้าราชการร่วมแสดงความยินดีล่วงหน้ากันอย่างคับคั่ง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com