พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 กรกฏาคม 2559 :: 08:07:23 am 192697

ท.ม.หนองปรือ จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรม

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด โตไปไม่โกง ประจำปี 2559

พัทยา – วันที่ 12 ก.ค.59 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเอเชีย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด “โตไปไม่โกง” ประจำปี 2559 โดยมีนายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ ในนามคณะผู้จัดทำโครงการฯ พร้อมด้วยคณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

 

เนื่องด้วยเทศบาลเมืองหนองปรือเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนให้พ้นจากภัยยาเสพติดซึ่งเป็นต้นเหตุของการทุจริต การคดโกง และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนคุณธรรมจริยธรรมต้านยาเสพติด “โตไปไม่โกง” ประจำปี 2559 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนและเยาวชนได้รู้จักคิดวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยนำหลักปฏิบัติที่ดีงามของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม ที่ประชาชนนับถือ ไปใช้ในการครองชีวิตได้อย่างเป็นสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม สามารถพัฒนาตนเองให้คิดเป็น ทำเป็น รู้จักแก้ปัญหาเอง ลด ละ เลิก อบายมุขและยาเสพติดทุกชนิด ให้เด็กมีจิตสาธารณะ ไม่คดโกงหรือทุจริตคอรัปชั่น เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะได้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

 

สำหรับโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค. มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 จากโรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ จำนวน 115 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้ง 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวมถึงวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมให้ความรู้แก่เยาวชน เพื่อจะได้นำความรู้ไปบอกต่อให้กับเพื่อนๆ ในสถานศึกษาและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com