พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กรกฎาคม 2559 :: 08:07:20 am 192537

สั่งสอบกราวรูด 70 กว่ากรณีพื้นที่พัทยาส่อเค้ามีปัญหา

สั่งสอบกราวรูด 70 กว่ากรณี พื้นที่พัทยาส่อเค้ามีปัญหา ล่าสุดพ่อเมืองออกคำสั่งช่วยราชการเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักการช่าง เพื่อรอสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีถูกกล่าวหาว่าอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งให้เข้าใจว่าสามารถช่วยเหลือในการอนุมัติก่อสร้างและจัดทำ EIA ให้สำเร็จได้

พัทยา – วันที่ 8 ก.ค.59 ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมายและให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยาว่าปัจจุบันได้รับมอบหมายจากจากคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา หรือ ก.เมืองพัทยา ตามคำสั่งที่ 654/2559 กรณีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามที่องค์กรตรวจสอบภายนอก มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกต จากผลการประชุมเมื่อวัน ที่ 23 มีนาคม 2559 ให้เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดเมืองพัทยาตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จังหวัดชลบุรี และองค์กรตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินอื่นๆ

 

ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการสอบถามและข้อท้วงติงต่างๆจากหลายหน่วยงาน หลังได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และโครงการต่างๆที่มีปัญหาเป็นจำนวนมาก รวมทั้งการติดตามผลความคืบหน้าของการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบวินัยและคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งพบว่าหลายกรณีมีความล่าช้าและไม่มีความคืบหน้า

 

นายเศรษฐพล กล่าวว่า ที่ผ่านมามีโครงการและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในสังกัดเมืองพัทยาที่ได้รับการร้องเรียนและมีปัญหาในหลายๆด้าน รวมแล้วกว่า 70 กรณี ซึ่งได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงและเอาผิดทางวินัยหลายชุด แต่พบว่ามีหลายกรณีที่ไม่มีความคืบหน้าและคำชี้แจงไปยังผู้ร้องหรือผู้ท้วงติง รวมทั้งไม่มีผลต่อการดำเนินการในความผิดที่เกิดขึ้นที่ชัดเจน คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา จึงมีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาอีก 1 ชุด

 

โดยมีตนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนทั้งฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวินัย หน่วยงานตรวจสอบภายในรวม 9 คน เพื่อมาเร่ง รัดและติดตามผล โดยมีการจัดแบ่งออกเป็นคณะทำงานอีกหลายชุดเพื่อพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะโครงการหลักๆที่สำคัญขนาดใหญ่ ทั้งในส่วนที่ได้รับการอุดหนุนโดยตรงจากภาครัฐ และใช้งบประมาณของท้องถิ่นในการดำเนินการ รวมไปถึงปัญหาของการบุกรุกที่สาธารณะ การควบคุมตรวจสอบอาคาร การออกใบอนุญาตและอื่นๆ ซึ่งจะหมายรวมไปถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการ ในสังกัดเมืองพัทยาที่อาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิดทางวินัย หรือละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่

 

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจากนี้คงจะทยอยดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้น และคงมีผลของการปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเป็นส่วนความผิดทางวินัยก็จะนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุม ก.เมืองพัทยาเพื่อพิจารณา แต่หากเป็นส่วนความผิดทางอาญาหรืออื่นๆก็จะได้นำ เสนอต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาทิ สตง. ปปช. หรือ ปปท.ต่อไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่าปัจจุบันจากมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นดังกล่าว ล่าสุด นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ลงนามในคำสั่งที่ 12/2559 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีให้พนักงานในฝ่ายขออนุญาตก่อสร้าง ส่วนควบคุมอาคาร สำนักการช่างเมืองพัทยา 1 ราย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าอาศัยอำนาจหน้าที่ตามตำแหน่งที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ให้เข้าใจว่าสามารถช่วยเหลือในการอนุมัติ อนุญาตก่อสร้าง และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จได้ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการฝ่ายออกแบบและควบคุมการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ส่วนจัดการระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักช่างสุขาภิบาล เพื่อรอผลการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรม เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนต่อไป ซึ่งถือเป็นข้าราชการระดับสูงรายแรกของเมืองพัทยาในยุคของการรักษาการที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com