พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 สิงหาคม 2559 :: 06:08:59 am 194859

เกษตรกรภาคตะวันออก ร่วมสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรปี 60 – 64

เกษตรกรภาคตะวันออก ร่วมสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตรปี 60-64 กำหนดทิศทางกรมส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

สัตหีบ – วันที่ 21 ส.ค.59 ที่ห้องสัมมนาริมบึง 2 สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF และแผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560 – 2564 โดยมี ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย รองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก เกษตรจังหวัด ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องจากกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

 

05 06

 

นายชาตรี บุญนาค ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ในนามคณะผู้จัดสัมมนา กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2560 – 2564 นั้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบและทิศทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การพัฒนาสู่ Thailand 4.0 การปฏิรูปภาคการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางที่กำหนด

 

นายโอฬาร กล่าวว่า การบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในแต่ละพื้นที่ จะยึดจามการจัดพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ หรือโซนนิ่ง เป็นสำคัญ มีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการทำงาน บริหารจัดการข้อมูลให้สมบูรณ์ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับการนำระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF System) ไปปฏิบัติในพื้นที่นั้น เริ่มจากการบริหารจัดการข้อมูลแผนที่ (Mappimg) ในการทำงานเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และกำหนดเป้าหมายในการทำงาน และมีการจัดระบบการใช้ข้อมูลสื่อสารระยะไกล (Remote Sensing) มาประยุกต์ใช้ระหว่างนักส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรให้สะดวกรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ รวมทั้งบูรณาการการทำงานในพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ร่วมกันหรือ (Community Participation) และที่สำคัญนักวิชาการส่งเสริมจะต้องเข้าใจในการเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการให้บริการแบบเจาะจง (Specific Field Service) เพื่อให้บริการตรงตามความต้องการ และใช้แก้ไขปัญหาของพื้นที่ และเกษตรกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

 

03 04

 

และในโอกาสเดียวกันนี้ นายชาตรี และคณะทำงาน ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน นายบุญส่ง กมลวิจิตร อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 216/6 ม.7 ต.บางเสร่ ที่ทำการเกษตรแบบผสมผสานบนเนื้อที่กว่า 30 ไร่ โดยได้ปลูกผลไม้นานาชนิด และพืชผักสวนครัว ทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จากนั้นได้เดินไปยังบ้าน นางจำเลียง รักธรรม อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 149 ม.9 ต.สัตหีบ ที่ทำการเกษตรบนเนื้อที่ 3 ไร่ โดยได้ปลูกผลไม้ อาทิเช่น ลองกอง ทุเรียน มังคุด และเงาะ ซึ่งผลผลิตของนางจำเนียงนั้น เป็นผลผลิตที่ออกนอกฤดูกาล ทำให้รายได้ในการขายนั้นมีราคาที่สูงกว่าผลผลิตที่อยู่ในฤดูกาลอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com