พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 กันยายน 2559 :: 06:09:48 am 197408

รมต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมสัมมนาขับเคลื่อน (ศพก.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สัตหีบ – วันที่ 27 ก.ย.59 เมื่อเวลา 15.00 น. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยมี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ประธานศพก. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร ร่วมเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

 

03 04

 

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น อำเภอละ 1 ศูนย์ รวมทั้งหมด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง โดยเกษตรกรในพื้นที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากศพก. ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตร และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่สภาพการผลิตของตนเอง และความต้องการของตลาดทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพ และปริมาณมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

โดยได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศพก. การแบ่งกลุ่มอภิปรายในเรื่องการสร้างแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายศพก.ระดับจังหวัด และระดับเขต การจัดนิทรรศการแนวทางการขับเคลื่อนศพก. ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนา คือการเกิดเครือข่ายศพก. ระดับจังหวัด ระดับเขต และแนวทางการการดำเนินงานในปี 2560

 

05 06

 

พลเอก ฉัตรชัย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตระหนักดีถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตดังกล่าว และเข้าใจถึงความต้องการของเกษตรกร จึงได้สร้างกลไกการถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสู่เกษตรกรผ่านศพก. ซึ่งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันนำองค์ความรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 882 แห่ง ทั่วประเทศ และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการผลิตในพื้นที่ ทั้งชนิดสินค้าศักยภาพของพื้นที่ และเกษตรกรรวมทั้งประยุกต์องค์ความรู้ต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ อย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ที่เกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com