พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กุมภาพันธ์ 2560 :: 04:02:37 am 204304

แต่งตั้งอดีตรอง ผบช.ภ.2 “พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี” นั่งบัลลังก์นายกเมืองพัทยา

ประกาศิตลุงตู่ ใช้ ม.44 แต่งตั้งอดีตรอง ผบช.ภ.2 “พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี” นั่งบัลลังก์นายกเมืองพัทยา ให้นโยบายสั้นๆ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข” พร้อมเตรียมดึงอดีตข้าราชประจำช่วยงานในตำแหน่ง 4 รองนายกฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

พัทยา – วันที่ 16 ก.พ.60 มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติที่ 6/2560 เรื่องการแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา โดยตามที่มีประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยข้อ 11 กําหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557

 

เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2557 ข้อ 1 วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้ดําเนินการให้ได้มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ดังกล่าวนั้น

 

เนื่องจากการบริหารจัดการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการที่มีศักยภาพสูง ในการประสานงานกับราชการส่วนกลาง ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

 

รวมถึงภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพ ทั้งต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่พนักงาน และลูกจ้างเมืองพัทยา และภาคประชาชน โดยเฉพาะในการรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว และปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปราชการส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ข้อกําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผลลง และให้ดําเนินการตามคําสั่งนี้แทน โดยให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา

 

ข้อ 2 ให้ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

 

ข้อ 3 ภายใต้บังคับมาตรา 48 (3) และมาตรา 50 นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ นายกเมืองพัทยา หรือรองนายกเมืองพัทยาออกจากตําแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะ ที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

 

ข้อ 4 ให้นายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 5 นายกรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้

 

ข้อ 6 คําสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560 ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

 

มีรายงานหลังมีการประกาศเผยแพร่คำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ว่า บรรยากาศทั่วไปในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ก็เริ่มมีการเคลื่อนไหว โดยมีข้าราชการ และเอกชนบางส่วนเดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาคนใหม่ พร้อมทำการจัดเตรียมห้องทำงาน เพื่อให้นายกเมืองพัทยาสามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที

 

ด้าน พล.ต.ต.อนันต์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่าหลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในทันที เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กล่าวนโยบายให้ฟังสั้นๆ ว่า สิ่งที่ต้องทำในฐานะนายกเมืองพัทยาคือ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ข้าราชการมีความสุข”

 

ในช่วงแรกนี้คงจะเร่งแก้ไขปัญหาระบบบริหารจัดการภายในเมืองพัทยาเสียก่อน เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และความคล่องตัวในการทำงาน ขณะที่นโยบายหลักนั้นจะเน้นไปที่ “น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก” ซึ่งต้องเกิดผลปฏิบัติที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยในเวลาอันใกล้นี้จะได้มีการประชุมร่วมกับข้าราชการเพื่อชี้แจงแนวนโยบายที่ชัดเจนอีกครั้ง

 

พล.ต.ต.อนันต์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับตำแหน่งรองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ตำแหน่งนั้น ขณะนี้ได้สรรหา และมองผู้มีความรู้ ความสามารถไว้แล้ว ซึ่งจะมีความชำนาญในแต่ละด้าน แต่ละสาขาที่จะก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองพัทยาได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นอดีตข้าราชการประจำที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ซึ่งจะมีการแต่งตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

ส่วนกรณีตำแหน่งของสมาชิกสภาเมืองพัทยา ที่ว่างลงในปัจจุบัน จำนวน 2 ตำแหน่งนั้น แม้ตามกฎหมายแล้วจะยังคงสามารถทำงานกันต่อไปได้ แต่จากการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็แจ้งว่า จะมีการสรรหาบุคคลที่มีความสามารถเข้ามาทำงานทดแทนในเร็ววันนี้

 

อนึ่ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี จบจากโรงเรียนนายตำรวจสามพราน รุ่นที่ 28 ปี 2518 โดยเริ่มทำงานในตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชลบุรี ปี 2531 , รองผู้กำกับการประจำกรมตำรวจ(ทำหน้าที่รองหัวหน้าชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1) ปี 2534 ,รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร 2 ในปี 2535 และ ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

 

ส่วนใหญ่รับราชการในพื้นที่ ภาคตะวันออก และ ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2545 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ในปี 2547 เกษียณอายุราชการ ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ในปี 2556 หลังจากนั้นก็มาดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com