พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 ธันวาคม 2560 :: 00:12:16 am 211900

สภาเมืองพัทยาถกเครียด..ปัญหาขยะเกาะล้าน

สภาเมืองพัทยาถกเครียด..ปัญหาขยะเกาะล้าน หลังฝ่ายบริหารขอความเห็นชอบผ่านงบ 95 ล้าน ว่าจ้างเอกชนทำการขนถ่ายขยะตกค้างกว่า 5 หมื่นตันมากำจัดด้วยระบบฝังกลบนอกพื้นที่

พัทยา – วันที่ 27 ธ.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาเมืองพัทยา ได้จัดการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยมีประเด็นที่ฝ่ายบริหารนำเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างบนพื้นที่เกาะล้านและเพื่อดำเนินการนำขยะที่ตกค้างออกจากพื้นที่เกาะล้านเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 95 ล้านบาท ด้วยวิธีขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้านโดยนำไปฝังกลบ โดยไม่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความเดือดร้อน ที่หากล่าช้าอาจเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวได้

 

นายอภิชาติ วีรปาล รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าปัญหาขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะล้าน ปัจจุบันมีปริมาณขยะสะสมกว่า 5 หมื่นตันและมีแนวโน้มการสะสมเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ต้องมีการเร่งดำเนินการในกำจัดให้หมดไปโดยเร็วและไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งแนวทางในการกำจัดขยะมีด้วยกัน 5 วิธี คือ 1.การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 2. การหมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าซชีวภาพ 3. การกำจัดด้วยพลังงานความร้อน 4. การแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงาน และ 5.วิธีอื่น ๆตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือคณะกรรมการจัง หวัดให้คำแนะนำ แต่พบว่าการดำเนินการกำจัดขยะบนเกาะล้านทั้ง 5 วิธีนั้น คงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพียงพอ

 

ส่วนการดำเนินการในวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร ตามการศึกษาของมหาวิทยา ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เตาเผาที่เหมาะสมกับพื้นที่เกาะล้านเป็นเตาเผาขนาดเล็กที่มีความสามารถในการเผาทำลายได้ไม่เกิน 25 ตันต่อวัน อีกทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างเตาเผาไม่น้อยกว่า 180 วัน ซึ่งหากจะต้องกำจัดมูลฝอยให้หมดไปภายใน 300 วัน ต้องเผาให้ได้เฉลี่ยวันละ 400 ตัน และต้องมีเตาเผาขนาด 25 ตันไม่น้อยกว่า 16 เตา ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่มีพื้นที่เพียงพอให้สามารถทำได้และอาจเกิดมลพิษในการเดินระบบ รวมทั้งจะมีค่าใช่จ่ายในการเดินระบบสูง

 

แต่หากจะลดจำนวนเตาเผาให้น้อยลงก็จะต้องใช้เตาเผาขนาด 50 ตัน ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีการทำ EIA ที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลานานและการบริหารงานในคณะนี้คงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ทำให้แนวทางการดำเนินการเผาขยะบนเกาะจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาบนเกาะล้านได้อย่างถาวร

 

ส่วนแนวทางแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานหรือการทำ RDF นั้น กรณีนี้จะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องจากการนำไปจำหน่าย ซึ่งถือว่าผิดระเบียบของกระทรวงมหาดไทย จึงสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะล้านนั้นการกำจัดขยะทั้งหมดต้องทำนอกพื้นที่เกาะล้านด้วยการขนถ่ายไปตามทำลายหรือฝังกลบ จึงจะถือว่าถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้

 

ด้าน นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ได้มีการสอบถามฝ่ายบริหารว่า การขนถ่ายขยะจากเกาะล้านนั้นจะขนถ่ายมาขึ้นที่ท่าไหน ยานพาหนะในการขนถ่าย ซึ่งหากมีการใช้เรือบาสในการขนถ่ายขยะระดับนั้นมีระดับความลึกของน้ำเพียงพอหรือไม่ ทั้งนี้การทำ RDF ในการกำจัดขยะนั้นผิดกฎหมายด้านไหน เนื่องจากการทำ RDF มีต้นทุนต่ำกว่าการดำเนินการฝังกลบ อีกทั้งการดำเนินการสามารถกำจัดขยะได้อย่างแท้จริง

 

โดย พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา กล่าวว่ารูปแบบวิธีการขนขยะไปยังหลุมฝังกลบนั้นจะใช้คงจะใช้วิธีขนถ่ายด้วยการบีบอัดขยะที่บ่อแล้วแพ๊คเป็นก้อนพลาสติกบรรจุถุง เพื่อให้ไม่ให้ขยะหลุดออกมาแล้วนำลงเรือขนถ่ายสู่ฝั่ง ก่อนขึ้นรถไปกำจัด ส่วนจะนำไปฝังกลบที่ไหน ใช้รถอะไรขนถ่ายนั้น คงเป็นเรื่องที่งผู้รับเหมาจะต้องนำเสนอวิธีการที่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ TOR ที่เมืองพัทยาจะเร่งดำเนินการจัดทำ และจะมีการนำมาเสนอให้กับสภาเมืองพัทยาร่วมพิจารณาอีกครั้ง เพื่อความรอบคอบ

 

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก่อนจะมีการนำไปประมูล และเร่งกำจัดขยะให้หมดไปโดยเร็ว
ขณะที่ พล.ต.ต.ภพอนันต์ เหลือภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา กล่าวว่าหากการดำเนิน การแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านด้วยวิธีการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงหรือพลังงานหรือ ระบบ RDF นั้นก็เพื่อประหยัดงบประมาณและเป็นการดำเนินการก็ยั่งยืนกว่าการขนถ่ายไปฝังกลบ แต่เมื่อมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ที่เมืองพัทยาจะได้รับจากการนำ RDF หรือเชื้อเพลิงชีวภาพไปจำหน่ายมันก็น่าจะเป็นเรื่องดี เพราะยังได้รับเงินตอบแทนไม่ต้องหางบประมาณจ่ายเพียงอย่างเดียว แต่ด้วยข้อกฎหมายไม่เอื้ออำนวย ให้ จึงอยากให้มีการหยิบยกนำเรื่องนี้ไปหารือหรือเสนอแนวทางแก่จังหวัดและกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา

 

อย่างไรก็ตามสุดท้ายแม้สภาเมืองพัทยาจะมีการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 95 ล้านบาท เพื่อดำเนินการจัดการขยะตกค้างบนเกาะล้าน ด้วยวิธีขนถ่ายขยะออกจากพื้นที่เกาะล้านโดยการนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลตามการนำเสนอของฝ่ายบริหาร

 

แต่สมาชิกบางส่วนยังเห็นว่าแนวทางการดำเนินการด้วยการแปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานชีวภาพ หรือ RDF จะเป็นแนวทางที่สามารถกำจัดขยะได้อย่างถาวรและหมดไปอย่างแท้จริง อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าวก็ใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการฝังกลบ แต่สิ่งที่ดีกว่าและถูกกว่ากลับขัดด้วยข้อกฎหมาย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com