พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 กุมภาพันธ์ 2554 :: 10:02:06 am 56201

Zoo Outreach โครงการดีดี อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจับมือโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาจัดโครงการสวนสัตว์สัญจรใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและชุมชนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ชลบุรี-วานนี้(22 ก.พ.54) นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้เปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจับมือโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาจัดโครงการสวนสัตว์สัญจรใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและชุมชนเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการสวนสัตว์สัญจร เป็นไปตามพันธกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จึงได้จัดกิจกรรมโครงการสวนสัตว์สัญจร โดยเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนให้เข้าถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการบูรณาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาปัจจัยด้านบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย นักเรียน และชุมชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบและการเรียนนอกระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางความรู้ และใช้ทรัพยากรสัตว์ป่าและองค์ความรู้ของทั้งสองหน่วยงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดแก่ชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดี และเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวาง อันจะนำไปสู่การพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในอนาคต

สวนสัตว์สัญจร Zoo Outreach เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้คือ สวนสัตว์สู่การศึกษาในโรงเรียนโดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก ตัวอย่างจริงโดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดเตรียมการโดยจัดทำเป็นหลักสูตร เน้นกลุ่มเป้าหมายนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงช่วงชั้นการเรียนระดับต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับหลักสูตรการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกลุ่มสาระวิชา อาทิเช่น กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษาและพลานามัย วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ในโรงเรียนรอบๆบริเวณโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชาหมุนเวียนกันไปเป็นประจำซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ในแบบของเครือข่ายความร่วมมือ ในเชิงบูรณาการความรู้ จากโรงเรียนกับความรู้ของแหล่งเรียนรู้ภายนอก การจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร Zoo Outreach จัดในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้

นายสุริยา แสงพงค์ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่ากิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program)เป็นโปรแกรมจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่การศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริงและประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ การนำสัตว์เข้ามาร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆเป็นกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักเรียนระดับปฐมวัยจนถึงชั้นการเรียนรู้ระดับต่างๆ การจัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ศรีราชา กับ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ในการจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบสวนสัตว์สัญจรให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนช่วยกันรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกิดชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร จัดในพื้นที่จ.ฉะเชิงเทราและพื้นที่จ.ชลบุรี และจะจัดตามโรงเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆในพื้นที่และโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกที่อยู่ห่างไกลความเจริญและเด็กในพื้นที่ไม่เคยมาเที่ยวในสวนสัตว์ได้ทำหนังสือมาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก็จะนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้ไปให้เด็กในพื้นที่ได้รับความสนุกสนานและความบันเทิง โดยโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อาทิ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาบางแสน สวนสัตว์ดุสิต สำนักอนุรักษ์ วิจัย และการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้มีการเรียนรู้ถึง 8 ฐาน เช่น ฐานระบบนิเวศน์ทางทะเล ฐานแก๊สชีวภาพ ฐานงานวิจัยโครงการเสือลายเมฆ ฐานนกกระเรียนและย้ายฝากตัวอ่อนละมั่ง ฐาน Close up Africa ฐานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช ฐานเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบนเวทีเพื่อให้น้องๆนักเรียน ได้ร่วมสนุก เช่น ถามตอบ เล่นเกมส์ และการแสดงความสามารถของนักเรียน รวมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับทางโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกด้วย

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

shalita